,

  :

-  (  , - ), , ,   ,   , , ( , ..), , ,  , , 3,0 8.2 8     (, ), , -, , 29 2012  150   , ̳   ;

- ,   (  , - ), , ,         , , - , (  , : , 㳳; .),   , ,   , ,   ),  , ;

- (  , , , , , , ),     , , , , , .., ̳   ;

  ,    . 12   (, ), , , 29 2012  150 .


 

  ,

 
(
, ), ,

,

,  

.

      

(:

- 0,5  3;

- ( ,   , , );

- ;

- )

1

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,

 2

 

   ., .,

- . . ,.32

, , , .                 

65,4

,

()

3,0                                                          ( ̳                                      31.08.2012 56,                                                                03.09.2012   570)

2

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,

 2

 

   ., -, .,                

.  , .1

, , .

62,9

, ( , , .)

 

3,0                                                      ( ̳                                      06.05.2014  30,                                                                                       07.05.2014  322)

3

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,   :

;

 

,

.,

-, . ,

, , *, . 2,9 .., 2,0 .. . 12,2 .., 2,4 .., 16,8 .. . .

46,3

 

 

 

33,9

(16,8; 12,2; 2,9; 2,0)

12,4

(6,5; 2,4; 3,5)

, ( )

 

 

 

 

3,0

4

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 

.,

-,
,
. , 1

, , , . 37,9..  40,4 .. .

.

78,3

(37,9; 40,4)

 

,  ,  , ( )

 

 

 

3,0

5

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

., -,

,

. , 1

, *, , .

60,0

 

,  , ( )

3,0

6

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

., -,
,
.
, 1

, , *, . 17,0 .., 37,3 .. . 11.06.2018. .

76,2

(37,3; 25,2; 13,7)

,  ,  , ( )

3,0

7

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 ., ,
,
. , 30

, *, , . 01.10.2018.              .

10,9

 

,  , ( )

3,0

8

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,

 ., ,
,
. , 30

, *, , . 05.04.2019.              .

16,1

 

,  , ( )

3,0

9

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,   :

;

 

 

,

., -,
. ,
, . 8, .1

 

, , *, . 4,8 .. 14,8 .. . 4,8 .., 52,4 .., 14,8 .. . 15.10.2018. .

79,0

 

 

 

 

64,2

(4,8; 7,0; 52,4)

14,8

,   ,   , ( )

3,0

10

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

,   ,  
1
,

 

.,

-,
. -,

, .24

 

, , *. 12,6.., 18,3 .., 8,4 .. . 9,8 .., 1,3 .., 18,3 .., 12,6 .. . 15.10.2018.

58,0

(8,4; 9,8; 18,3; 12,6; 3,6; 3,2; 0,8; 1,3)

, ( )

3,0

11

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

., -,
. ,
, . 1,

 

, *, , . . 01.11.2018.

46,6

, , ( )

1,5

12

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 , ., -,
,
, 11

, , *, . 01.11.2018.

.

60,16

 (9,5; 50,66)

 

, ( )

3,0

13

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

.,

-,
,
, 16,

 

, , *. 46,7 .. . 01.11.2018.

..

48,3
(46,7;

0,4; 0,4; 0,4; 0,4)

, , ( )

3,0

14

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,   :
; ,

.,

-,

. ,
, 58

, , *. 6,7 .. . 2,4 .. . 01.01.2019. .

9,1

 

 

 

6,7

2,4

, ( )

3,0

15

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,   :

;

 

 

 

,

 

.,

-,
,
, 16

, , *, . 3,5 .., 5,1 .., 0,8 ..  . 12,2 .., 6,5 .., 5,1 .. . 01.12.2018.

92,14

 

 

 

67,8

(19,9; 0,4; 12,2; 19,4; 5,1; 6,5; 3,5; 0,8)

24,34

(22,44; 1,9)

 

, ( )

3,0

16

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

.,

-, . ,

, 16

, , *, . 19,8 . ., 18,8 . . . 01.05.2019. ' .

56,6

(19,8; 18,8; 8,4; 9,6)

, ( )

3,0

17

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

.,

-,
,
16

, *, , .

.

12,6

,  , ( )

3,0

18

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

,   ,  
1
,

 

 

 

.,

-,

,

., 45

 

, *, , . 23,3 .. ,

01.01.2019. .

 

28,2

(4,9; 23,3)

, ( )

3,0

19

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, -,  2 ,

 

 

.,

-,

. ,

. , 75

, *, , . 01.01.2019. .

18,3

, , ( )

3,0

20

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, 11 ,  1 ,

.,

., 

., 46

, , *. 10,3 . . . 01.05.2019. ' .

19,1**

(8,8; 10,3)

 

,  ,  , ( )

3,0

21

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 , .,

 .,

.  ,

. 16, . 1

, , *. 44,1 . . . 11,6 . ., 44,1 . . . 01.05.2019.

' .

63,8**

(11,6; 6,9; 44,1; 0,6; 0,6)

,  ,  , ( )

3,0

22

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 , ., -,

. ,

., 50-1

, , *. 1,7 .. . 01.07.2019. ' .

3,0

(1,3; 1,7)

3,0

23

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 , ., -,

. ̳,

., 11

, *, , . 01.07.2019. ' .

10,9

, , ( )

3,0

24

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 , ., -,

. , ., 30

, , *. 7,5 . . . 11,3 . . . 01.07.2019. ' .

18,8

(7,5; 11,3)

,  ,  , ( )

3,0

25

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, , ,

., -,

. , ., 58

, *, . 01.07.2019. ' .

30,9

, , ( )

3,0

26

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 , .,

-, . , . ,1

  , *, .  01.06.2019. .

7,0

, , ( )

3,0

: /: 8(0162) 54 14 54 : 8(0162) 57 42 87
*
    , ,   ( 2, 1)     -.**